यो सरकार असफल भइसकेको अवस्था छ। निल काजि शाक्य -अध्यक्ष २५ वडा