यो बर्षको दशै सचेत र सुरक्षा अपनाई चाड मनाउन सबै वडाबासीलाई अनुरोध छ।